logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


Formularz zgłoszeniowy do szkoleń seminaryjnych

 

 

 

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA

INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW  SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

 

Numer szkol.

Termin

Miejsce szkolenia

Temat

 Wykładowca

1.

21.02.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Zmiany w Prawie budowlanym. Zmienione procedury Prawa budowlanego obowiązujące uczestników procesu budowlanego po zmianach przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wykładowca:

- mgr inż.arch. Adam Wolny-Kierownik Oddziału ds.Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

2

01.03.2018

(czwartek) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Materiały i armatura do budowy sieci wodociągowej
1. Wymagania stawiane materiałom do budowy sieci wodociągowej
2. Rury kształtki z żeliwa sferoidalnego
3. Rury stalowe
4. Rury i kształtki z PVC
5. Rury i kształtki z PEHD
6. Rozwiązania zasuw, przepustnic
7. Rozwiązania hydrantów
8. Rozwiązania urządzeń pomiarowych i regulacyjnych

Wykładowca:

- dr inż. Florian Piechurski-Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Firma: 

ELPAST+ - Bartłomiej Filiczak

3

06.03.2018

(wtorek) NOT Katowice

 Godz. 10.00- 15.00

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem obiektów liniowych. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - wybrane zagadnienia.

1. Podstawy prawne
2. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
3. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny)
4. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli - konsekwencje
5. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia
6. Postępowanie naprawcze – wybrane zagadnienia
7. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia
8. Podsumowanie, pytania, dyskusja

Wykładowca: 

-Tomasz Radziewski

 Firma: 

4

07.03.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 10.00- 15.00

Materiały i uzbrojenie do budowy sieci kanalizacyjnej
1.Wymagania stawiane materiałom do budowy sieci kanalizacyjnej
2. Rury kamionkowe
3. Rury betonowe
4. Rury z żeliwa sferoidalnego
5. Rury z GRP
6. Rury z PVC
7. Rury z PEHD
8. Rury z PP
9. Rozwiązania studzienek: włazowe centryczne, zintegrowane, niezłazowe
10. Rozwiązania urządzeń regulacyjnych w kanalizacji

Wykładowca:

- dr inż. Florian Piechurski-Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Firma: 

  Elpast+ - Bartłomiej Filiczak

  AMITECH - Adam Wojtala

  UPONOR INFRA Sp.z o.o. - Joanna Szafron

  EW-Inwest - Mariusz Karski

5

21.03.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 16.00

Prawo wodne – szczegółowe omówienie nowych rozwiązań w obowiązującej ustawie.

1.Prawo wodne – zakres i cel regulacji
2. Zasoby wodne w świetle nowego prawa
3. Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
4. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
5. Taryfy i regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków w świetle nowelizacji
6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan a odbiorcami usług
7. Sankcje
8. Finansowanie systemu gospodarowania wodami
9. Zgody wodnoprawne w swietle nowego prawa wodnego
10. Ochrona ujęć wody
11. Spółki wodne

Wykładowca: 

- Mikołaj Maśliński – kancelaria prawna SMM Legal, doktorant na WPiA UAM

Firma:

UPONOR INFRA Sp.z o.o. - Joanna Szafron

6

29.03.2018 
(czwartek)NOT Katowice

 Godz. 09.00- 15.00


Instalacje grzewcze i węzły cieplne. Przepisy, budowa i dobór urządzeń podstawowych układów technologicznych.
Część I. Układy kontrolno-pomiarowe

Szczegółowe wydanie w formie podręcznika, który w pierwszej części obejmuje zagadnienia dotyczące układów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności miejscowych pomiarów temperatury i ciśnienia i ich przetworników oraz wodomierzy, ciepłomierzy (przeliczników, przepływomierzy i czujników temperatury), podzielników kosztów ogrzewania, a także zmian w zakresie wyposażenia w układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz metod rozliczenia wynikających z nowelizacji Prawa Energetycznego. Dokładnie omówiono wymagania metrologicznie w odniesieniu do Dyrektywy MID (Measuring Instruments Directive), dopuszczalne błędy graniczne, kwestie legalizacyjne, budowę, działanie i dobór oraz aktualne przepisy prawne. Omówiono problem niebilansowania zużycia wody w mieszkaniach ze zużyciem zarejestrowanym przez główny wodomierz. Bardzo szczegółowo opisano zagadnienia dotyczące podzielników kosztów ogrzewania.
Obszerny materiał szkoleniowy.

1. Termometry
1.1 Termometry rozszerzalnościowe
1.2 Termometry termoelektryczne i rezystancyjne
1.3 Termometry ciśnieniowe i optyczne
1.4 Dobór termometrów
2. Ciśnieniomierze
2.1 Manometry z elementem sprężystym
2.2 Ciśnieniomierze piezoelektryczne
2.3 Ciśnieniomierze hydrostatyczne i rezystancyjne
2.4 Dobór ciśnieniomierzy
3. Wodomierze
3.1 Charakterystyka, pomiar i podział wodomierzy
3.2 Przepisy i klasyfikacja metrologiczna wodomierzy
3.3 Ocena zgodności i legalizacja wodomierzy
3.4 Warunki zabudowy wodomierzy
3.5 Dobór wodomierzy
4. Ciepłomierze
4.1 Budowa ciepłomierzy i zasada pomiaru
4.2 Przelicznik
4.3 Czujniki temperatury
4.4 Przepływomierz
4.5 Przepisy i klasyfikacja metrologiczna ciepłomierzy
4.6 Ocena zgodności i legalizacja ciepłomierzy
4.7 Dobór ciepłomierzy i jego podzespołów
5 Niebilansowanie zużycia wody w mieszkaniach ze zużyciem głównego wodomierza
6. Nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania
6.1 Rodzaje podzielników kosztów ogrzewania
6.2 Miejsce zabudowy podzielników
6.3 Odczyt podzielników
6.4 Normy dotyczące podzielników
6.5 Schemat określenia kosztów ogrzewania przy użyciu podzielników
6.6 Udział procentowy kosztów stałych i zmiennych
6.7 Błędy wskazań podzielników kosztów ogrzewania
6.7.1 Niepewność związana z montażem
6.7.2 Niepewność systemowa
6.7.2.1 Różnica charakterystyk podzielnika i grzejnika oraz odchyłka temperatury otoczenia od wartości obliczeniowej 20°C
6.7.2.2 Odparowanie na zimno.
6.7.2.3 Wpływ międzymieszkaniowych przepływów ciepła
6.7.2.4 Wpływ nieewidencjonowanej emisji ciepła przez piony grzewcze
6.8 Kierunki zmian w zakresie metody obliczenia kosztów
6.9 Rozliczenia kosztów ogrzewania wg obowiązujących przepisów
6.9.1 Przepisy wynikające z europejskich dyrektyw
6.9.2 Przepisy wynikające z Prawa Energetycznego
6.9.3 Polemika treści zmian Art. 45a Prawa Energetycznego
6.9.3.1 Zakres budynków objętych przepisami Dyrektyw a przepisami krajowymi
6.9.3.2 Brak w nowelizacji Art. 45a podania podziału kosztów stałych i zmiennych
6.9.3.3 Obowiązek wyposażenia w ciepłomierze tylko grup budynków wg Art. 45a ust.7
6.9.3.4 Wskazanie na możliwe rozliczenie ryczałtowe wg Art. 45a ust.1 pkt.1
6.9.3.5 Uwzględnienie w rozliczeniach temperatury lokalu wg Art. 45a ust.9 podpunkt 2 lit. a
6.9.3.6 Rozliczenie zużycia jako średnie dla lokalu nieodczytanego lub z manipulacją wskazań wg
Art. 45a ust.11a podpunkt 2
6.9.3.7 Brak regulacji dotyczącej prawidłowego rejestrowania ciepła na cele c.o. i c.w.u.
6.9.3.8 Wskaźnik energochłonności odniesiony do kubatury wg Art. 45a ust. 13
6.9.4 Przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
6.9.5 Przepisy wynikające z normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
6.9.6 Przepisy wynikające z obowiązków właściciela i mieszkańców budynku wielorodzinnego

 Wykładowca: 

- Michał Janota

Firma:

APATOR TELEMETRIA - Dariusz Śniady
GRUNDFOS Pompy - Kamil Czołkos

7

05.04.2018

(czwartek) NOT Katowice

Godz. 10.00- 15.00

Projektowanie i realizacja sieci gazowych do 10 barów, w świetle obowiązujących przepisów, warunki techniczne, wymogi materiałowe.

1. Wymagania ogólne.
2. Lokalizacja gazociągów.
3. Stosowanie rur osłonowych.
4. Oznakowanie gazociągów.
5. Określenie stref kontrolnych.
6. Dobór materiałów dla gazociągów z polietyleniu.
7. Wymagania dla rur i kształtek.
8. Zasady budowy, technologii spajania i napraw sieci gazowych.
9. Nietypowe materiały do budowy sieci gazowych.

Wykładowca: 

-Henryk Kurek - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG - Oddział Katowice

Firmy: EGEPLAST - Artur Dyląg

8

09.04.2018

(poniedziałek) NOT Katowice

Godz. 10.00 -15.00

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych
1. Metody bezwykopowe budowy sieci gazowych:
- Płużenie
- HDD
- DIRECT Pipe
- Pipe EXPRESS
3. Systemy rur do bezwykopowej budowy sieci gazowych
4. Badania geotechniczne przy budowie sieci gazowych
5. Porównanie kosztów budowy wykopowej i bezwykopowej sieci gazowej

Wykładowca: 

-dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firmy: ELPLAST+ - Bartłomiej Filiczak

Seminarium przesunięte do sesji jesiennej.

9

10.04.2018

(wtorek) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jakie zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Wykładowca:

- Tomasz Radziewski

Firmy: 

10

12.04.2018

(czwartek) NOT Katowice

 Godz. 9.00- 15.00

Instalacje grzewcze i węzły cieplne. Przepisy, budowa i dobór urządzeń podstawowych układów technologicznych.
Część II. Układy automatycznej regulacji

Szczegółowe wydanie w formie podręcznika, który w drugiej części obejmuje zagadnienia dotyczące układów regulacji, sygnałów wymuszających, podstawowych bloków układów sterowania, regulacji centralnej, miejscowej i strefowej. Scharakteryzowano układy automatycznej regulacji z określeniem ich sprawności oraz urządzeń, takich jak: regulatory, sterowniki swobodnie programowalne, zawory regulacyjne z napędem i bezpośredniego działania (temperatury, ciśnienia, przepływu, różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu lub różnicy ciśnienia i przepływu). Dokładnie opisano dobór zaworów jednodrogowych, dwudrogowych w układzie mieszającym i rozdzielczym oraz z wykorzystaniem sprzęgła hydraulicznego. Obszerny materiał szkoleniowy liczący 64 str.

1. Automatyczna regulacja - charakterystyka, urządzenia i definicje
1.1 Układy regulacji
1.2 Sygnały wymuszające
1.2.1 Wymuszenia skokowe
1.2.2 Wymuszenia ciągłe
1.2.3 Wymuszenia impulsowe
1.3 Podstawowe bloki (człony) układów sterowania
1.3.1 Blok proporcjonalny
1.3.2 Blok inercyjny pierwszego rzędu
1.3.3 Blok inercyjny drugiego rzędu
1.3.4 Blok oscylacyjny
1.3.5 Blok całkujący
1.3.6 Blok różniczkujący
1.3.7 Blok opóźniający
1.4 Regulatory
1.4.1 Podział i charakterystyka regulatorów
1.5 Sterowniki swobodnie programowalne PLC
2. Regulacja centralna, miejscowa i strefowa
2.1 Regulacja centralna
2.2 Regulacja strefowa
2.3 Regulacja miejscowa
3. Regulacja węzłów cieplnych
3.1 Struktura węzłów cieplnych
3.2 Schematy blokowe układów automatycznej regulacji
3.3 Charakterystyka statyczna i dynamiczna układu regulacji w węźle cieplnym
4. Dobór zaworów regulacyjnych z napędem
4.1 Zawory jednodrogowe (przelotowe)
4.2 Zawory dwudrogowe w układzie mieszającym
4.3 Zawory dwudrogowe w układzie rozdzielczym
4.4 Zawory dwudrogowe mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym
5. Zawory bezpośredniego działania
5.1 Regulacja temperatury
5.2 Regulacja ciśnienia
5.3 Regulacja przepływu
5.4 Regulacja różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
5.5 Regulacja różnicy ciśnień i przepływu
6. Średnia sezonowa sprawność regulacji ciepła

Wykładowca: 

- Michał Janota

Firmy:VEXVE, NAVAL - Stefan Dembicki

DANFOSS Polska – Wojciech Kwaśniewski

11

18.04.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 9.00- 16.00

Projektowanie preizolowanych systemów ciepłowniczych w praktyce inżynierskiej wraz z przykładami technicznych rozwiązań.

Szkolenie w sposób praktyczny będzie odnosić się do następujących zagadnień projektowych:
- Wymagania techniczne rur, płaszcza osłonowego, izolacji, muf, kształtek preizolowanych, kompensatorów i materiałów montażowych
- Dobór średnicy
- Trasa (lokalizacja) ciepłociągu i odległości przy prowadzeniu równoległym i skrzyżowaniach z pozostałą infrastrukturą
- Minimalne i maksymalne przykrycie rur
- Wartości naprężeń i maksymalne długości montażowe
- Wymiarowanie wykopu i rozstaw rurociągów
- Podłoże piaskowe
- Rodzaje kompensacji
- Kompensacja naturalna typu L, Z, U-kształtowa – szczegółowe omówienie
- Rury ochronne i płyty odciążające
- Zmiany kierunku przy zastosowaniu kolan,, łuków, rur giętych i ukosowań przy spawaniu
- Odgałęzienia oraz omówienie błędów popełnianych przy rozgałęzieniach od istniejącej sieci kanałowej i preizolowanej
- Przedłużenia i przebudowy istniejącej sieci kanałowej przy zastosowaniu rur preizolowanych
- Odwodnienie i odpowietrzenie rurociągów – przykłady rozwiązań technicznych
- Punkty stałe w preizolacji – kiedy je stosujemy
- Straty ciepła
- Systemy alarmowe, prowadzenie przewodów i ich łączenie, detektory oraz lokalizatory
- Dokumentacja projektowa
Prosimy uczestników o przygotowanie problemów, z jakimi stykają się uczestnicy w swojej pracy projektowej. Będą omówione na początku szkolenia w następnym dniu.


Wykładowca:

-Artur Starobrat
Doświadczony projektant z dużym dorobkiem zawodowym w branży ciepłowniczej, autor i współautor wielu publikacji, katalogów, artykułów i opracowań m.in. wydawnictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych: Wymagania Techniczne – Zeszyt 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” – Warszawa 2013.

Firma:
ISOPLUS - Roman Wrona

12 

19.04.2018

(czwartek) NOT Katowice

Godz. 09.00 -16.00

Realizacja preizolowanych systemów ciepłowniczych – wytyczne montażu i odbioru.

Początek szkolenia będzie dotyczył omówienia problemów w projektowaniu, zgłoszonych przez uczestników w poprzednim dniu. Następnie szkolenie w sposób szczegółowy będzie się odnosić do następujących wymagań:
- Transportu, rozładunku i składowania rur preizolowanych
- Składowanie elementów preizolowanych (kolan, trójników) oraz innych materiałów (mufy, pianki)
- Wykopów, podłoża i układania rur preizolowanych (wymiary i nachylenie wykopu, jakość podsypki) oraz przewiertów
- Spawania rur stalowych, badań połączeń, cięcia, ukosowania i prób szczelności
- Montażu zespołów złącz (muf) i przewodów instalacji alarmowej
- Montażu elementów preizolowanych
- Stref kompensacyjnych
- Naciągu i podgrzewu wstępnego
- Zasypki wykopu oraz układania taśmy ostrzegawczej
- Nadzoru i odbiorów
- Dokumentacji powykonawczej


Wykładowca:
-Artur Starobrat

Firmy:

Tractotechnik - Andrzej Wieszołek

13

26.04.2018

(czwartek) NOT Katowice

 Godz. 9.00- 15.00

Instalacje grzewcze i węzły cieplne. Przepisy, budowa i dobór urządzeń podstawowych układów technologicznych.
Część III. Układy zabezpieczające i odcinające

Szczegółowe wydanie w formie podręcznika, który w trzeciej części obejmuje zagadnienia dotyczące układów zabezpieczających i odcinających, a w szczególności zaworów odcinających, zwrotnych, antyskażeniowych, elektromagnetycznych, równoważących, specjalnych, filtrów i filtroodmulników. Dokładnie omówiono zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego i zamkniętego oraz związane z nimi urządzenia podstawowe i uzupełniające w postaci naczyń wzbiorczych, rur zabezpieczających, zaworów bezpieczeństwa i osprzętu. Ponadto opisano rozwiązania techniczne i dobór urządzeń pośredniego oraz bezpośredniego uzupełniania zładu grzewczego.
Obszerny materiał szkoleniowy liczący 52 str.

1. Funkcje zabezpieczające realizowane w węźle cieplnym
1.1 Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody
1.2 Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem w instalacji (poziomem wody)
1.3 Zabezpieczenie przed maksymalnym ciśnieniem w instalacji
1.4 Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionella w instalacji c.w.u.
1.5 Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą powrotu wody sieciowej
2. Zawory odcinające
3. Zawory zwrotne
4. Zawory antyskażeniowe
5. Filtry
6. Zawory elektromagnetyczne
7. Zawory równoważące
8. Zawory specjalne
9. Naczynia wzbiorcze i rury zabezpieczające systemu otwartego
9.1 Instalacje grzewcze wg normy PN-B-02413
9.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej wg normy PN-B-02440
10. Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego
10.1 Instalacje grzewcze wg normy PN-B - 02414
10.2 Instalacje grzewcze wg normy PN-EN 12828
10.3 Instalacje ciepłej wody użytkowej
11. Zawory bezpieczeństwa
11.1 Wymienniki ciepła wg normy PN-B-02414
11.2 Wymienniki ciepła wg przepisów UDT
11.2.1 Przepustowość zaworów bezpieczeństwa
11.2.2 Sumaryczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa
11.2.3 Średnica kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa
11.3 Urządzenia ciepłej wody użytkowej wg normy PN-B-02440
12. Urządzenia dla uzupełniania zładu wody instalacyjnej
12.1 Bezpośrednie i pośrednie uzupełnianie w węzłach cieplnych
12.2 Stacje wody uzupełniającej z sieci wodociągowej

Wykładowca:

-Michał Janota

Firma:
ISKO – Damian Strugała

14

09.05.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 10.00 – 15.00

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do renowacji, wymiany i budowy sieci kanalizacyjnych
1. Przygotowanie kanałów do naprawy
2. Technologie naprawy miejscowej kanalizacji
3. Technologie naprawy krótkimi modułami rurowymi
4. Technologie naprawy rękawami
5. Metody bezwykopowe wymiany kanałów
6. Metody bezwykopowe budowy kanałów

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma:
Elpast+ - Bartłomiej Filiczak

TRACTOTECHNIK- Andrzej Wieszołek

15

10.05.2018

(czwartek) NOT Katowice

 Godz. 9.00- 15.00

Instalacje grzewcze i węzły cieplne. Przepisy, budowa i dobór urządzeń podstawowych układów technologicznych. Warsztaty*.

Część IV. Układy rozprowadzająco-pompowe i wymiany ciepła

Szczegółowe wydanie w formie podręcznika, który w czwartej części obejmuje zagadnienia dotyczące układów rozprowadzająco-pompowych i wymiany ciepła, a w szczególności przepływu czynnika grzewczego w instalacji, zasad równoważenia hydraulicznego poszczególnych obiegów, doboru grzejników, przewodów i dławienia nadmiaru ciśnienia przy zastosowaniu kryz, zaworów termostatycznych grzejnikowych ze wstępną nastawą lub zaworów regulacyjnych podpionowych oraz dokładnie opisano dobór i działanie sprzęgła hydraulicznego. Ponadto szczegółowo omówiono obliczenia przepływów w obiegach centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej po stronie sieciowej oraz instalacyjnej w węzłach cieplnych wraz z doborem średnic przewodów i wymienników. Scharakteryzowano pompy obiegowe, mieszające, uzupełniające, stabilizujące, ładujące i cyrkulacyjne i opisano sposoby regulacji pomp oraz doborów pomp stało i zmiennoobrotowych. Ponadto zawarto szczegółowy opis i dobór urządzeń przygotowania ciepłej wody użytkowej takich jak podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe.

Obszerny materiał szkoleniowy liczący 74 str.

*) na szkolenie można przyjść z laptopami

  1. Grzejniki

1.1           Rodzaje grzejników i ich charakterystyka

1.1.1        Grzejniki z ogniw żeliwnych lub stalowych

1.1.2        Grzejniki stalowe płytowe

1.1.3        Grzejniki z rur stalowych gładkich

1.1.4        Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych

1.1.5        Grzejniki członowe aluminiowe

1.1.6        Grzejniki konwekcyjne i ich usytuowanie

1.1.7        Grzejniki promieniujące – ogólna charakterystyka

1.2           Dobór grzejników

1.2.1        Umowna moc grzejnika stanowiąca podstawę określenia jego wielkości

1.2.2        Charakterystyki grzejników

1.3           Dane katalogowe grzejników

  1. Rurociągi rozprowadzające czynnik grzewczy

2.1           Ogólna charakterystyka

  1.         Dobór przewodów i armatury regulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania

2.2.1        Podstawowe pojęcia

2.3           Obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego w danym obiegu grzejnikowym

2.4           Obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania

2.5           Opory liniowe

2.6           Opory miejscowe

2.6.1        Współczynnik oporów miejscowych

2.6.2        Współczynnik przepływu

2.7           Zasady obliczenia ciśnienia czynnego

2.8           Zasady równoważenia hydraulicznego poszczególnych obiegów

2.9           Dobór przewodów wg kryteriów prędkości i jednostkowego spadku ciśnienia

2.10         Dławienie nadmiaru ciśnienia

2.10.1      Kryzy dławiące

2.10.2      Zawory termostatyczne grzejnikowe ze wstępną nastawą

2.10.3      Zawory regulacyjne podpionowe różnicy ciśnienia

3              Obliczeniowe przepływy po stronie pierwotnej i wtórnej węzła cieplnego

3.1           Strona sieciowa (pierwotna)

3.1.1        Obieg centralnego ogrzewania

3.1.2        Obieg wentylacji mechanicznej

3.1.3        Obieg technologiczny

3.1.4        Obieg ciepłej wody użytkowej

3.1.5        Obieg wspólny centralnego ogrzewania, wentylacji, technologii i c.w.u

3.2           Strona instalacyjna (wtórna)

3.2.1        Obieg centralnego ogrzewania

3.2.2        Obieg wentylacji mechanicznej

3.2.3        Obieg technologiczny

3.2.4        Obieg ciepłej wody użytkowej

4.             Wymienniki ciepła

5.             Sprzęgła hydrauliczne

6.             Pompy

6.1           Pompy kotłowe i mieszające

6.2           Pompy w obiegu grzewczym

6.3           Pompy uzupełniające i stabilizujące

6.4           Pompy ładujące

6.5           Pompy cyrkulacyjne

6.6           Pompy ładująco-cyrkulacyjne

6.7           Dobór pomp

6.8           Automatyzacja pracy pomp obiegowych

6.8.1         Regulacja AutoAdapt

6.8.2         Regulacja FlowAdapt

6.8.3         Regulacja proporcjonalna ciśnienia

6.8.4         Regulacja stałociśnieniowa

6.8.5         Regulacja wg stałej charakterystyki (stałoprędkościowa)

6.8.6         Regulacja FlowLimit

6.8.7         Regulacja z użyciem automatycznej redukcji nocnej

6.9            Silnik synchroniczny z trwałym magnesem

6.10          Hermetyzacja mokrej przestrzeni wirnika

6.11          Kompaktowa budowa pompy z panelem sterującym

7.              Średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła

8.        Charakterystyka i dobór urządzeń wynikających ze sposobu przygotowania c.w.u

8.1            Podgrzewacze (układy) przepływowe

8.2            Podgrzewacze pojemnościowe

8.2.1         Dobór podgrzewaczy pojemnościowych z pełną akumulacją

8.2.2         Dobór podgrzewaczy pojemnościowych z niepełną akumulacją

8.2.3        Dobór podgrzewaczy pojemnościowych wg normatywów niemieckich

8.3            Zasobniki

8.4            Stabilizatory

Wykładowca

Michał Janota

Firmy:

Wilo Polska – Albert Adamus

DANFOSS Polska – Wojciech Kwaśniewski

16

15.05.2018

(wtorek) NOT Katowice

Godz. 10.00- 15.00

Wybrane aspekty procesu budowlanego w 2018 roku. Wydano pozwolenie na budowę – co dalej?

Wykładowca:

-Tomasz Radziewski

Firmy:

Seminarium przesunięte do sesji jesiennej.

17

16.05.2018

(środa) NOT Katowice

Godz. 10.00- 15.00

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do renowacji, wymiany i budowy, sieci wodociągowych
1. Przygotowanie rurociągów do naprawy
2. Technologie natryskowe naprawy sieci wodociągowych
3. Technologie naprawy długami rurami
4. Metody bezwykopowe wymiany sieci wodociągowych
6. Metody bezwykopowe budowy sieci wodociągowych

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma:
Elpast+ - Bartłomiej Filiczak

Jumarpol - Damian Sobczak

18


23.05.2018
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Uszczelnienia dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
1 .Rozwiązania uszczelniana przejść w rurach ochronnych – płozy , manszety
2. Łańcuchy uszczelniające
3. Kołnierze uszczelniające
4. Przejścia szczelne
5. Łączniki adaptacyjne
6. Wkładki wzmacniające
7. Korki zaporowe

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Firma: INTEGRA

 19

24.05.2018
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 9.00- 15.00

Instalacje grzewcze i węzły cieplne. Przepisy, budowa i dobór urządzeń podstawowych układów technologicznych.
Część V. Wymagania jakościowo-odbiorowe

Szczegółowe wydanie w formie podręcznika, który w piątej części obejmuje zagadnienia dotyczące wymagań jakościowo-odbiorowych, a w szczególności izolacji przewodów w węźle cieplnym i w instalacji (grubość i rodzaj), jakości czynnika grzewczego (procesy osadotwórcze i korozyjne oraz wymagane parametry), spraw przeciwpożarowych, ochrony przed hałasem, drganiami oraz pomieszczeń technologicznych i procedur odbiorowych.

Obszerny materiał szkoleniowy liczący 42 str.


1. Dobór izolacji
2. Ogólne wymania instalacji odbiorczej współpracującej ze źródłem ciepła
3. Wymagania dotyczące jakości czynnika grzewczego
4. Wymagania przeciwpożarowe
4.1 Ściany wewnętrzne i stropy
4.2 Ściany zewnętrzne
5. Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami
5.1 Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
5.2 Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pracy
5.3 Dopuszczalny poziom hałasu w budynkach
5.3.1 Wymagania wg normy PN-B-02151-02:1987
5.3.2 Wymagania wg normy PN-B-02151-3:2015-10
5.3.2.1 Wymagania dla przegród wewnętrznych
5.3.2.2 Wymagania dla przegród zewnętrznych
5.3.2.3 Weryfikacja pomiarowa izolacyjności akustycznej
5.3.2.4 Różnice pomiędzy normą z 2015 r. w stosunku do wydania z 1999 r.
6 Wymagania dotyczące pomieszczenia węzła i usytuowania urządzeń
6.1 Wymagania dotyczące pomieszczeń węzła wg warunków technicznych
6.2 Wymagania dotyczące pomieszczeń węzła wg normy PN-B-02423
6.3 Wymagania odległościowe uwzględniające kwestie BHP
7 Odbiory węzła cieplnego i instalacji
7.1 Odbiór techniczny - częściowy węzła cieplnego
7.2 Odbiór techniczny - końcowy węzła cieplnego
7.3 Badania odbiorcze węzła cieplnego
7.4 Badania odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej
7.4.1 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą.
7.4.2 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji
ogrzewczej.
7.4.3 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
7.4.4 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej.


Wykładowca:
Michał Janota
Firma:
GRUNDFOS Pompy - Kamil Czołkos
Broen S.A. – Paweł Romanek

 20

28.05.2018
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Projektowanie i eksploatacja fontann wodnych
1. Efekty uzyskiwane w fontannach – obraz wodne
2. Niecki fontann wodnych: kształty , materiały
3. Rozwiązania dysz i zasady ich montażu
4. Rozwiązania systemów cyrkulacji wody – rury, pompy
5. Systemy oczyszczania wody w fontannach
6. Systemy kontroli jakości wody
7. Systemy sterowania pracą fontanny


Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma:

-KORRO PLUS - Jacek Kopeć

Seminarium przesunięte do sesji jesiennej. 

 21

04.06.2018
(poniedziałek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Sposoby czyszczenia i badania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
1. Hydrauliczne sposoby czyszczenia sieci wodociągowej
2. Mechaniczne sposoby czyszczenia sieci wodociągowej
3. Sposoby oceny stanu technicznego sieci wodociągowej
4. Hydrauliczne ciśnieniowe sposoby czyszczenia sieci kanalizacyjnej
5. Mechaniczne sposoby czyszczenia sieci kanalizacyjnej
6. Sposoby oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej

Wykładowca:
dr inż. Florian Piechurski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
Firma:

Seminarium przesunięte do sesji jesiennej. 

22

07.06.2018
(czwartek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem obiektów liniowych. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - wybrane zagadnienia.

1. Podstawy prawne
2. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
3. Nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (przypadek szczególny)
4. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli - konsekwencje
5. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia
6. Postępowanie naprawcze – wybrane zagadnienia
7. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia
8. Podsumowanie, pytania, dyskusja

Wykładowca:

-Tomasz Radziewski

Firma:

Seminarium przesunięte do sesji jesiennej. 

23

08.06.2018
(piątek)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

Prawo wodne – szczegółowe omówienie nowych rozwiązań w obowiązującej ustawie.

1.Prawo wodne – zakres i cel regulacji
2. Zgody wodnoprawne w swietle nowego prawa wodnego

Wykładowca:

- Mikołaj Maśliński – kancelaria prawna SMM Legal, doktorant na WPiA UAM

Firma:

Seminarium przesunięte do sesji jesiennej. 

 24

13.06.2018
(środa)
NOT Katowice
Godz. 10.00- 15.00

 Alternatywne źródła ciepła: fotowoltaika, gazowe pompy ciepła, a może kocioł gazowy? Co wybrać?

Praktyczne aspekty doboru urządzeń grzewczych: pomp ciepła małej mocy, instalacji fotowoltaicznych (do 10kWp) i kotłów grzewczych średniej mocy (do 2MW)


- zasady doboru gruntowych pomp ciepła oraz szacowanie dolnego źródła za pomocą programu VitoWP,
- chłodzenie z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła - chłodzenie naturalne oraz aktywne
- zasady doboru powietrznych pomp ciepła, warunki zabudowy jednostek,
- zasady doboru modułu przygotowania cwu oraz zbiornika buforowego oraz omówienie konfiguracji pracy,
- dobór elementów instalacji fotowoltaicznej, zasady rozliczeń dla klientów indywidualnych,
- kotły grzewcze kondensacyjne i niskotemperaturowe średniej mocy, zagadnienia: konstrukcja, dobór, schematy ideowe, automatyka, Dyrektywa Efektywnościowa (ErP).

Wykładowca: Marcin Węgrzyn

Firma: Viessmann

 

KOSZT SZKOLEŃ

  • dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 30,00 zł/ osobę,
  • dla członków PZITS i studentów – 50,00 zł/ osobę,
  • dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych) – 120,00 zł/ osobę.

Dodatkowo w przypadku uczestnictwa, w co najmniej pięciu szkoleniach udzielany jest rabat w wysokości 10%.

CENA OBEJMUJE

  • obszerne pisemne materiały seminaryjne
  • certyfikaty ukończenia szkolenia,

poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadowych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O SZKOLENIACH

Nadesłanie faksem: 32/ 256-35-32, pocztą na  adres  PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, lub pocztą elektroniczną
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 7 dni przed każdym z  planowanych szkoleń,  wypełnionej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia i data) oraz wniesienie opłaty z dopiskiem  SEMINARIUM  PZITS  – Nr szkolenia  na rachunek:

            

 ING Bank Śląski w Katowicach Nr 98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

 

Informacje dostępne poprzez kontakt z sekretariatem PZITS O/Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32/ 256-35-32   w dni robocze od godz. 13:00 - 16:00 oraz  na stronie internetowej www.: pzits.com.pl

 

 

 

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    ECOREX    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odwiedziło nas:

100928
DzisiajDzisiaj893
WczorajWczoraj2311
W tym tygodniuW tym tygodniu5545
W tym miesiącuW tym miesiącu32927
WszystkichWszystkich1009289

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice