logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


KALENDARIUM PRAWNE - CZERWIEC LIPIEC 2018

 

6.06.2018
weszło w życie

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

21.06.2018
weszła w życie


Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1090)


Ustawa przenosi kompetencje w sprawach infrastruktury informacji przestrzennej z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jednocześnie ustawa zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju do tworzenia i utrzymywania geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej jako centralnego punktu dostępu do usług oraz prowadzenia publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadawania im jednolitych identyfikatorów. Dzięki wprowadzonym zmianom w jednym resorcie znajdą się wszystkie instrumenty niezbędne do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu, tj. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz infrastruktura informacji przestrzennej.


22.06.2018
weszły w życie


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1101)


Rozporządzenie stwarza podstawy prawne do udzielania pomocy publicznej w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Wsparcie może być udzielone na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, polegające na budowie sieci NGA (sieci dostępu nowej generacji) na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od dnia ogłoszenia otwartych konsultacji społecznych (tzw. białe obszary NGA). Zgodnie z przepisami podmiotem udzielającym wsparcia będzie pośrednik finansowy, wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

4.07.2018
weszło w życie


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 r. poz. 1175)


Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 987, z późn. zm.). Zmiany polegają na wprowadzeniu przepisów techniczno-budowlanych dających możliwość kursowania pociągów z prędkością do 250 km/h. Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie spójności prawa krajowego dotyczącego budowli kolejowch z przepisami technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętymi w aktach prawa Unii Europejskiej.

 

XIV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

 

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii i Energetyki Politechniki Śląskiej organizuje studia podyplomowe w tematyce:

 

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://iiwis.ise.polsl.pl/index.php/zwikpodypl2018/

Michał Kurtyka został wiceministrem środowiska

 

Dotychczasowy wiceminister energii Michał Kurtyka został w środę powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na wiceministra środowiska. Nominację wręczył Henryk Kowalczyk, szef resortu.

 

Michał Kurtyka przed objęciem stanowiska w Ministerstwie Środowiska pełnił funkcję wiceministra w resorcie energii.

W kwietniu został mianowany pełnomocnikiem ds. prezydencji szczytu klimatycznego COP24, który zorganizowany zostanie w Polsce, w Katowicach.

Wręczenie nominacji na stanowisko wiceministra środowiska odbyło się w siedzibie resortu. Nominację przekazał minister Henryk Kowalczyk.

 

Nowy wiceminister środowiska w resorcie energii odpowiadał za rozwój technologiczny oraz innowacje w sektorze energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Michał Kurtyka ukończył Ecole Polytechnique we Francji, był też stypendystą amerykańskiego National Institute of Standards and Technologies. Specjalizuje się w ekonomii. W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w zespole odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską odpowiadał za obszar energetyki oraz transportu.

Kurtyka

 

Kurtyka jest też autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce opisanego wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem po raz pierwszy jako koncepcja w książce „New Electricity and New Cars”.

 

za portalem: 

https://portalkomunalny.pl/michal-kurtyka-zostal-wiceministrem-srodowiska-376888/

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizują w cyklu weekendowym

W CZTERECH SESJACH ( PIĄTEK OD 1600- 2100 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
 
W DNIACH  05-07, 12-14, 19-21, 26-27 PAŹDZIERNIK  2018r.

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej , sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN) otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

Dla zainteresowanych osób dodatkowe warsztaty w zakresie wiedzy praktycznej z branży sanitarnej 
( wod-kan, ciepło, gaz, wentylacja) – w terminie 09-11, 16-18 listopada 2018 roku

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

Zgłoszenia z podaniem adresu email oraz numeru telefonu prosimy kierować na adres 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje w cyklu weekendowym

W DWÓCH SESJACH ( PIĄTEK OD 1500- 2100 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
 W DNIACH  09 - 11 oraz 16-18 LISTOPADA  2018r.

WARSZTATY BRANŻOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności INSTALACYJNEJ w wymiarze czasowym 50 godzin:

   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Informacje  związane z kosztami warsztatów podane będą w terminie późniejszym.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od1200 do1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZTATY BRANŻOWE-INSTALACJE I SIECI SANITARNE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

04 lipca br Sejm zajmie się nowelizacją Prawa wodnego, aktu obowiązującego w całości dopiero od stycznia.

To już jego trzecia – i do tej pory największa – nowelizacja.

 

Nowelizacja ma obniżyć rygory formalne związane z postępowaniami administracyjnymi, ułatwić pobieranie opłat za usługi wodne i rozstrzygnąć liczne wątpliwości interpretacyjne.

W kwietniu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk nazwał Prawo wodne „dyskusyjnym lub kontrowersyjnym w wielu przypadkach” i zapowiedział jego szybką naprawę.


Kilkanaście dni później na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pierwszy projekt nowelizacji. Wzbudził on wiele wątpliwości, bowiem pominięty został np. etap konsultacji branżowych.

Kolejna wersja nowelizacji pojawiła się pod koniec maja. Przewiduje ona m.in.:

-zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,

-umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu,

-zakaz wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych,

-do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za usługi wodne,

-opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł,

-w stosunku do poprzedniej wersji nowelizacji zrezygnowano z pomysłu powszechnego opomiarowania ścieków.

 

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w większości zapisów po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Szerzej na temat nowelizacji Prawa wodnego w artykule mec. Joanny Kostrzewskiej z Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners „Prawo wodne do zmiany” na łamach najnowszego numeru miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

 

informacja ze strony:  

https://portalkomunalny.pl/nowelizacja-prawa-wodnego-w-sejmie-376834/?utm_source=Newsletter+Portal+Komunalny&utm_campaign=8d2f854275-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_5x&utm_medium=email&utm_term=0_7e14588433-8d2f854275-64555317

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    ECOREX    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

100928
DzisiajDzisiaj893
WczorajWczoraj2311
W tym tygodniuW tym tygodniu5545
W tym miesiącuW tym miesiącu32927
WszystkichWszystkich1009289

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice