logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


 

 

KALENDARIUM PRAWNE

 

GRUDZIEŃ 2018 - STYCZEŃ 2019

Data

11.12.2018

Weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2298)


Rozporządzenie zawiera wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2018 r., w których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1345).

21.12.2018

ogłoszono

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

01.01.2019
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489)


Rozporządzenie zawiera wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które można odliczyć od podatku dochodowego w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Ulga została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246). Rozporządzenie określa 15 rodzajów materiałów budowlanych i urządzeń oraz 16 rodzajów usług. W wykazie znajdują się m.in. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, kotły gazowe, olejowe i na paliwo stałe, spełniające wymagania unijne, zbiorniki na gaz i olej, przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne.

weszła w życie

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)


Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wprowadzając do niej zmianę polegającą na nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności wydawanej przez starostę decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii, m.in. gazociągu, wodociągu czy linii energetycznej, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, nie wyraża na to zgody. Dotychczas starosta mógł nadać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, nie miał jednak takiego obowiązku.


weszła w życie


 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2518)


Istotną zmianą w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.) jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Zaświadczenia będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Jednym z warunków przedłużenia ważności takiego zaświadczenia ma być wykonywanie czynności w nim określonych przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie wzajemne uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych przez właściwe jednostki dozoru technicznego (tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny), co wyeliminuje konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego. Do innych ważnych zmian należy zaliczyć wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej oraz dodanie definicji pojęć: „modernizacja”, „naprawa” i „konserwacja”.

 

Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl

Zapraszamy

 

do udziału w

 

VII Kongresie PORT PC

"Dom bez rachunków",

 

 który odbędzie się 28 lutego 2019 r. w Kielcach 

 

w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega).

 

 

Wydarzenie towarzyszy Targom ENEX.

 

Dla osób będących członkami stowarzyszeń i organizacji branżowych współpracujących z PORT PC obowiązuje specjalna cena 200 zł. ( dla PZITS - również)

Aby wziąć udział w Kongresie na preferencyjnych warunkach proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i w uwagach na końcu formularza wpisać hasło: Współpraca z PORT PC. Cena standardowa zostanie obniżona do poziomu 200 zł.

Kod obowiązuje do 11 lutego.

Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w ciągu roku, gromadzące co roku około 300 osób z branży. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

 

Głównym tematem VII Kongresu PORTPC będzie „budynek bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką. Oprócz tego ważnymi tematami będą zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje o programie „Czyste Powietrze” i perspektywy zmian programu.

 

Patronat Honorowy nad VII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

W panelu dedykowanym Czystemu Powietrzu weźmie udział m.in. Pan Minister Piotr Woźny – Pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

 

VII Kongres PORTPC rozpocznie też kampanię informacyjną „Dom bez rachunków” W trakcie sesji poświęconej temu tematowi wystąpią również czołowi eksperci z branży efektywnych budynków.


28 lutego 2019 r. VII Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"
Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Omega, Targi ENEX, Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce


Program:

09:00 | Rejestracja zgłoszonych uczestników

Powitalna kawa i spotkania kuluarowe

09:50 | Sesja I – Efektywna elektryfikacja ogrzewania

Przywitanie, wyróżnienie PORTPC 2019 | Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

Wprowadzenie | Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

Znaczenie pomp ciepła dużej mocy w przemyśle i ciepłownictwie oraz perspektywy rozwoju branży | Pál Kiss – prezes zarządu węgierskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (MAHŐSZ)

Cele OZE 2030 oraz wpływ na rozwój branży pomp ciepła w najbliższych latach | dr Christian Schnell – wiceprezes Instytutu Jagiellońskiego

Czy technologie OZE będą standardem w polskich budynkach za 5-10 lat? | dr Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert ds. zmian klimatycznych i dziennikarz

Konkurs – na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle – wręczenie nagród

12:00 | Przerwa kawowa

12:30 | Debata ekspercka "Czyste Powietrze" i cele OZE

Uczestnicy: Piotr Woźny, Christian Schnel, Marcin Popkiewicz, Paweł Lachman, Marek Miara, Marek Beśka, Anna Bogdan

 

13:30 | Lunch

14:30 | Sesja II – Dom bez rachunków

Dom bez rachunków – poradnik PORTPC | Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC

Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych | Bogdan Szymański – prezes zarządu Polska PV

Dom bez rachunków – promocja w mediach społecznościowych | Grzegorz Burek – prezes zarządu GLOBENERGIA

15:30 | Przerwa kawowa

16:00 | Sesja III – Zmiany w technologii pomp ciepła

Nowe czynniki chłodnicze w pompach ciepła | Artur Karczmarczyk – członek PORT PC

Gruntowe pompy ciepła w dużych obiektach handlowych | Jakub Koczorowski – członek zarządu PORT PC

16:40 | Dyskusja na temat zmian w technologii pomp ciepła i podsumowanie

 

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

 

Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie:
www.portpc.pl/kongres

 

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządu, przedstawicieli branży grzewczej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.


Kontakt organizacyjny:
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków tel.+48 664 979 912, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizują w cyklu weekendowym

W CZTERECH SESJACH ( PIĄTEK OD 1600- 2100 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
 
W DNIACH  08-10, 15-17, 22-24, 29-30 MARCA  2019r.

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnościach :

INSTALACYJNEJ   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

I INNYCH W TYM: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej , sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Uczestnicy w ramach kosztu kursu 1.800 PLN ( dla członków PZITS, PZITB, SEP koszt 1.600 PLN) otrzymują pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu.

Dla zainteresowanych osób dodatkowe warsztaty w zakresie wiedzy praktycznej z branży sanitarnej 
( wod-kan, ciepło, gaz, wentylacja) – w terminie 05-07, 12-14 kwietnia 2019 roku

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do1600

Zgłoszenia z podaniem adresu email oraz numeru telefonu prosimy kierować na adres 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KOMUNIKAT

OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

Organizuje w cyklu weekendowym

W DWÓCH SESJACH ( PIĄTEK OD 1500- 2100 ,  SOBOTA,  NIEDZIELA od 800- 1800)  
 W DNIACH  05 - 07 oraz 12-14 KWIETNIA  2019r.

WARSZTATY BRANŻOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO

EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności INSTALACYJNEJ w wymiarze czasowym 50 godzin:

   w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Informacje  związane z kosztami warsztatów podane będą w terminie późniejszym.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CODZIENNIE :  OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax (32) 256-35-32, 501-810-149 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do1600

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZTATY BRANŻOWE-INSTALACJE I SIECI SANITARNE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ZAPRASZAMY NA KURS

 

AutoCAD – stopień podstawowy

 

26 – 28 luty 2019 roku


Ilość miejsc ograniczona


AGENDA SZKOLENIA:

Celem kursu jest uzyskanie umiejętności pracy w AutoCAD i AutoCAD LT oraz zapoznanie się
z interfejsem i narzędziami tworzenia i modyfikacji elementów, bloków i warstw w zakresie:

INTERFEJS: - menu aplikacji, wstążki, pasek poleceń, zarządzanie plikami

NAWIGACJA: - zoom, orbita, widoki użytkownika

NARZĘDZIA RYSUNKU: - współrzędne, tryb orto, śledzenie obiektów, wprowadzanie dynamiczne

NARZĘDZIA RYSUNKOWE: - linie, obiekty, modyfikacja, skala, kreskowanie, szyk, znaki specjalne

MODYFIKACJA: - kopiowanie, skalowanie, obrót, przesunięcie, wydłuż, fazuj, rozciągnij

WARSTWY: - tworzenie, zarzadzanie, zarzadzanie rysunkiem poprzez strukturę warstw

WYMIARY: - wymiarowanie, edycja wymiarowania, własne style, modyfikacja

WYDRUK: - urządzenia drukujące, pdf, obszar modelu i obszar papieru, style drukowania, formaty arkuszy

ZAPEWNIONE ZE STRONY FIRMY SZKOLĄCEJ:

- 10-dniowe wsparcie poszkoleniowe
- materiały szkoleniowe
- międzynarodowy Certyfikat Autodesk

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE PRZEPROWADZI CADSOFT:
PZITS O/KATOWICE 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel/fax 32 256-35-32, 501-810-149
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOSZT SZKOLENIA:

– kurs „AutoCAD”-podstawowy zakres – 950,00 zł/ osobę,
– dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 870,00 zł/ osobę

W LUTYM rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń branżowych.

 

26 do 28 lutego  zapraszamy na KURS podstaw pracy w programie AutoCAD i AutoCAD LT .

Kurs prowadzić będą wykwalifikowani trenerzy firmy CADsoft.

 Tym szkoleniem rozpoczynamy cykl szkoleń (kursów) podnoszacych kwalifikacje i umiejetności pracy w programie AutoCAD oraz Rewit MEP, przygotowujących projektantów do pracy w systemie BIM. 

 

Kursy Rewit MEP przeznaczone dla instalatorów, obejmujące wprowadzenie do projektowania oraz na II etapie kursu do umiejętności organizacji pracy w pracowni instalacyjnej, tworzenia bibliotek oraz modeli energetycznych bedą przeprowadzone w miesiącach kwietniu i maju.

Umiejetność pracy grupowej w oprogramowaniu stanowiącym element systemu BIM rozszerzy kwalifikacje i otworzy droge na nowe rynki pracy.

Po zakończeniu KURSU - można uzyskać certyfikat Autodesku.

 

Szkolenia branżowe rozpoczynamy 11 marca. W pierwszej kolejności omówimy rozwiązania ochrony przeciwzalewowej w budynkach i sieciach kanalizacyjnych.

Szkolenie poprowadzi nasz specjalista w dziedzinie wod-kan - dr inż. Florain Piechurski, pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Przewidujemy również udział firm specjalistycznych, które zaprezentują nowości i najciekawsze stosowane obecnie rozwiązania techniczne. (KESSEL).

 

W marcu zapraszamy również na KURS kosztorysowania NORMA.

Powtórzymy kurs w zakresie podstawowym ( 18-20.03.2019) z ukierunkowaniem na branże budowlaną, sanitarną i elektryczną.

II etap KURSU kosztorysowania ( 08 - 09.04.2019) będzie skierowany już tylko do branży sanitarnej i obejmował bedzie kosztorysowanie instalacji wewnetrznych i sieci zewnetrznych.

 

ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje w dziale "Szkolenia i wyjazdy/szkolenia seminaryjne".

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

151576
DzisiajDzisiaj997
WczorajWczoraj3513
W tym tygodniuW tym tygodniu7909
W tym miesiącuW tym miesiącu63399
WszystkichWszystkich1515762

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice