logo          POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

         

ODDZIAŁ KATOWICE 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32
e-mail:pzits@pzits.com.pl

                                         

ROK ZAŁOŻENIA 1919

NIP 526-000-16-19
Regon 000671473
Konto ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
98 1050 1214 1000 0090 3031 9074

logo mobilne  PZITS

 
 
 


KALENDARIUM PRAWNE

październik 2018

 

 

 

9.10.2018
ogłoszono

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

16.10.2018
ogłoszono


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1984)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

18.10.2018
weszły w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1991)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1992)


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993)


Wymienione akty prawne nowelizują odpowiednio następujące rozporządzenia do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), tj.: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1092); rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Wprowadzenie zmian w wymienionych rozporządzeniach związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1603), ustawa z 20 lipca dokonała zmian w zakresie dotyczącym elektronizacji zamówień publicznych.

30.10.2018
ogłoszono


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068)


Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 


Aneta Malan-Wijata
http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,kalendarium_-_pazdziernik,11411

 

 

Tekst jednolity ustawy: Prawo wodne

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

 

Data ogłoszenia: 2018-12-04
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 2268


www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2268/D2018000226801.pdf

 

ZAPRASZAMY NA

 

KONFERENCJĘ

 

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.

Instalacje wentylacyjne i gaśnicze — projektowanie,

montaż, eksploatacja”

 

Redakcja Rynku Instalacyjnego zaoferowała BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI na KONFERENCJĘ:


„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze — projektowanie, montaż, eksploatacja”

 

dla CZŁONKÓW PZITS jako patrona honorowego Konferencji.

 

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ulicy Konarskiego 18 B w Gliwicach. Prosimy o rejestrowanie się na stronie http://www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz/formularz z dopiskiem w uwagach - "PZITS "

 

PPOŻ

 

KALENDARIUM PRAWNE - WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2018

 

19.09.2018
Weszła w życie

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693)


Nowelizacja ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834) wprowadza regulacje, które mają na celu ułatwienie realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowością jest nałożenie na podmiot publiczny obowiązku sporządzenia, przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu z efektywnością jego realizacji w inny sposób, szczególnie przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Podmiot publiczny będzie mógł także wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o wydanie opinii na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do takiego wniosku trzeba będzie dołączyć sporządzoną przez podmiot publiczny ww. ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia. Ponadto wprowadzono zasadę, że wybór partnera prywatnego zawsze może nastąpić w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), nawet w sytuacji gdy wynegocjowana zostanie umowa spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920, z późn. zm.). Zastosowanie ustawy o umowie koncesji do wyboru partnera prywatnego będzie miało charakter fakultatywny. Rozwiązanie to ma wyeliminować ryzyko doboru nieprawidłowej procedury wyboru partnera prywatnego, co się wiązało z koniecznością powtarzania postępowania. Do innych istotnych zmian należy zaliczyć możliwość wyrażenia zgody przez podmiot publiczny na zawarcie i wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni. Podmiot publiczny może również zawrzeć umowę z osobą trzecią finansującą przedsięwzięcie w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę całość lub część obowiązków partnera prywatnego wraz ze związanymi z nimi prawami. Nowelizacja zakłada również, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie mogło być realizowane wyłącznie w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z o.o. albo spółki akcyjnej. Zgodnie z nowymi przepisami umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyłączyć w stosunku do podmiotu publicznego stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy. W takim przypadku za wynagrodzenie należne podwykonawcy, jak inwestor, odpowiadać będzie spółka zawiązana w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym albo partner prywatny.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W wyniku jej nowelizacji możliwe będzie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, a nie jak dotychczas jedynie w przypadku finansowania zamówienia ze środków unijnych albo środków EFTA albo w przypadku finansowania ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe. Zmiana ta oznacza, że dopuszczalne będzie prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, gdy zamawiającemu nie zostały jeszcze przyznane środki na jego sfinansowanie.

20.09.2018 weszła w życie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)


W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, z późn. zm.) wprowadzone zostały regulacje łagodzące wymagania formalne dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Przedłużony został z 20 do 30 lat okres, na jaki może zostać wydane pozwolenie wodnoprawne. Według nowych przepisów pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Postanowiono natomiast, że nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego na lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Istotną zmianą jest wprowadzenie do nowelizowanej ustawy regulacji dotyczącej instytucji przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z nowymi przepisami pozwolenie wodnoprawne może być przeniesione za zgodą strony, dla której zostało wydane, na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym. Przeniesienie następuje w drodze decyzji. Do innych ważnych zmian należy zaliczyć dodanie przepisu, który zakazuje wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, bezpośrednio do wód podziemnych lub do urządzeń wodnych, jeżeli wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że w kosztach projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych może uczestniczyć ten, kto zamierza odnosić z nich korzyści.

 

Przepis ten znajdzie zastosowanie także w przypadku ochrony przed powodzią lub suszą, żeglugi, poboru wód, energetycznego wykorzystania urządzeń wodnych, wprowadzania ścieków lub odprowadzania wody do urządzeń wodnych oraz innych usług wodnych, a także działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem urządzeń wodnych do celów rekreacyjnych, z wyłączeniem działalności wykonywanej przez uprawnionych do rybactwa. W ustawie doprecyzowano definicje m.in. budowli przeciwpowodziowej, przerzutu wody oraz urządzenia wod¬nego. Zmiany obejmują także system opłat za usługi wodne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. nowelizuje m.in. ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 433). Zmiany w tym akcie prawnym polegają na zaliczeniu stopni wodnych do kategorii budowli przeciwpowodziowych.

17.10.2018 weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1876)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1744). Nowelizacja doprecyzowuje istniejące przepisy oraz wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,kalendarium_-_wrzesien__pazdziernik,11332

 

Zamieszczamy obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Data ogłoszenia: 2018-10-09
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Rok: 2018
Pozycja: 1935

 

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1935/D2018000193501.pdf

Wspierają nas:

       KELVIN    METALPLAST    KARPIN    KESSEL    ELPLAST+    UNIWERSAL   TRANS QUADRO

Współpracujemy z:

16,2,0,80,1
25,600,60,1,1500,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,1,2,31,13,4,2,1,0,17,0,0

Odwiedziło nas:

133931
DzisiajDzisiaj2594
WczorajWczoraj3223
W tym tygodniuW tym tygodniu5817
W tym miesiącuW tym miesiącu55030
WszystkichWszystkich1339318

NEWSLETTER

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać
najnowsze informacje?

Zapisz się do naszego
NEWSLETTERA

MAPA 
mapa

KONTAKT

tel. kom. 501-810-149
tel./fax (032) 256 35 32

Oddział Katowice
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice